صول بازاريابي 14 اسلاید
اصول انبارداري1
اصول آموزش و يادگيري
اصول آموزش هند بال
اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی
صلوات پر فضیلت و مهم . در قالب کورل 12
نظام رهنمودهای قرآنی و رابطه آن با ضوابط بهداشت
نقش برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در کارخانجات
مدیریت مدرسه محور
مهرورزی